jesienna mgła

143 teksty – auto­rem jest je­sien­na mgła.

maski

cze­kam na miłość
nie by­le jaką - cza­row­nicę

otu­lam się czer­wo­nym szalem
cała na­ga - pus­ta w środku

myśla­mi błądzę
po gąszczu wspomnień
ciężko za­pom­nieć ...

rozpływam się
w ni­cości tonę
w lus­trze - pus­te odbicie

ja­ka jest mo­ja praw­dzi­wa twarz ?
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam

na­ga - ot­wieram duszę, ciało
które noszę co dnia
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 09:14

wszystko

wszys­tko zro­biłam
aby za­pom­nieć
uciekłam od wspom­nień
spa­liłam sta­re fo­tog­ra­fie
zniszczyłam sta­re pa­miętni­ki
i to - wszys­tko - co przy­pomi­nało mi 
POLSKĘ
nie pa­miętałam o jed­nej rzeczy
SERCU
żyje za oceanem
za ty­siąca­mi mil
bi­je
cze­ka cier­pli­wie na powrót ciała
aż na reszcie us­chnie
jak liść je­sien­ny
obi­ty wiat­rem i deszczem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 12:09

nigdy ...

nig­dy nie mów że 
nie kochasz
swe­go oj­czys­te­go kraju
nig­dy nie mów że 
nie tęsknisz
nie szlochasz
nie pa­miętasz
lasów
buj­nych łąk
ru­sałek zródlanych
do­mu na wzgórzu
sa­du z jabłoniami
pa­sieki pszczół
białych gołębi ta­ty
kon­fi­tur mamy
wy­borów dziar­skich bab­ci
dziad­ka rol­ni­ka wiernego
mle­ka ciepłego
dy­mu z ziemia­cza­nego ścier­niska
za­pachu wędzo­nej kiełbasy
i ty­lu in­nych rzeczy które na siłę
chcesz wy­mazać z pa­mięci
by nie tęsknić 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 01:32

rozmowa

mówisz dro­gi przy­jacielu
odep­chnąłem swój okręt
za­pom­niałem wyrzu­cić wiosło
okręt za­tonie
wśród na­wałni­cy
ro­zer­wią go na strzępy pi­raci

a wiosło bra­cie ?
wy­pali ci w duszy znamię
sta­niesz się jak ob­rze­zany
czas za­goi ranę
bliz­na po­zos­ta­nie na zaw­sze

Ps os­trze­gam spal wiosło
po­piół utop w oceanie


Wier­sz na­pisa­ny w 2002 roku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2017, 03:13

* * *

Lecz gdy­by człowiek znał życia klej­no­ty
Cyp­rian Ka­mil Nor­wid

***
is­tnieje w duszy nadzieji is­kra
ale nie miłości
nie!!!
tyl­ko cier­pienia
tak !!!

pot­rze­ba by­cia
głuchym i niewidomym
by móc
dos­trzec i us­lyszeć
to co naj­piek­niej­sze ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 kwietnia 2017, 00:22

* * *

proszę usłysz dziś bicie
mo­jego szcze­rego serca
poczuj za­pach szczęścia

chcę ob­da­rować
dzi­siaj noc i ko­lej­ny dzień
uśmie­chem i łza­mi radości

os­tatnie latarnie
tulę cienie dzi­siej­sze­go dnia

mknie przed ocza­mi spa­dającą gwiaz­da ...
życze­nie mam jed­no i proste
aby nig­dy nie umarła nadzieja

cho­ciaż ty­siące lat toczy się woj­na między piekłem a niebem
zmęczo­ny jesteś
i tworzysz się o każdy dzień

zaśnij dziś błogo ...
spo­koj­nej nocy...
śle ci uśmiech nadziei ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2017, 02:55

***

Zra­niony ty zra­niona ja 
To nie mogło trwać

Zap­raszam cię os­tatni raz
Do snu gdzie kołysze nasze ciała

Nie chcę w tym trwać
Pragnę czuć to co tkwi tam na ser­cu dna

Tą miłość
Tą miłość

Całe to zło co żyło w nas
cały ten dzi­ki czas
czas za­pom­nieć

I to nie jed­na łza żeg­na cię każde­go dnia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 stycznia 2017, 10:38

***

Jeśli jeszcze mam czas ...
Na choćby kil­ka chwil w życiu
Gdzie złapie od­dech krótki
By zaczer­pnąć szczęścia
Już dziś chcę podzięko­wać Bóg
Za dar dzi­siej­sze­go bi­cia serca
Że trwam mi­mo strachu... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 22:54

***

Noc głucho już za ok­nem sza­ry pos­mak ciszy dwu­jezyczny głos ...

Mknie gwiazd na niebie kil­ka życze­nie mam jed­no by mnie do snu Ktoś uko­lysal
Pod tym niebem niech znik­nie
Os­tatnia z łez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 00:43

Po

do­tykam byłej chwil
cężki oddechem
na raz na dwa dla­wie się łzami
deszczem zmy­wam całe mo­je zło

I te cho­re cno­ty które noszę
w pe­lery­nie codzien­ne­go bycia
wes­tchnień kil­ka uk­radkiem od­daję jed­nej z cnót

której imię na us­tach no­si każdy
Bóg.... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2016, 23:37

jesienna mgła

Zeszyty
  • Magia słów – Poez­ja, która prze­nosi w ma­giczny świat za­pom­nienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jesienna mgła

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2017, 13:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st wszystko

21 kwietnia 2017, 08:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

21 kwietnia 2017, 07:24RozaR sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

19 kwietnia 2017, 13:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st rozmowa

20 lutego 2017, 08:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st proszę usłysz dziś bi­cie mo­jego [...]

1 lutego 2017, 21:25RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

30 stycznia 2017, 20:53jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st ***

28 stycznia 2017, 23:04RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

7 stycznia 2017, 00:37skorek sko­men­to­wał tek­st ***

6 stycznia 2017, 23:22Cris sko­men­to­wał tek­st ***