jesienna mgła

149 tekstów – auto­rem jest je­sien­na mgła.

słabość

słabość czuję

miłość uczucie
cho­roba  serc

i co jeszcze

pa­pieros płuca depcze

wi­no sąsiadka

czuję się pijana
jak noc­na lampka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:41

widmo przeszłości

od­daję  Ci os­tatnie tchnienie
na moich bar­kach spocznij
uni­ces­twienia nad­szedł czas -
przeszłości która  budzi jeszcze strach
w dzi­kich snach - ulek­lam się kłam­stw
tańcząca w czer­wo­nej suk­ni
po­wier­niczka  diabła
roz­wi­ja skrzydła
czas zatoczył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 21:16

***

w bez­dennej pustce
ktoś wal­czy o godność
prze­rażająca cisza
do­bija dźwiękiem w uszach
i bolą oczy od łez
cze­mu wtar­gnąłeś do życia -
dzi­kiej książki za­pisa­nej at­ra­men­tem nicości
boję się boję...
bo nie da­na nam jest ta [...] — czytaj całość

wiersz • 24 września 2017, 23:00

myśli ...

w pośpie­chu
trwam niczym spa­dająca gwiazda...
mknę pośród zwykłych spraw..
tak to ja...
brzęczy w myślach stu­tysięczna myśl
czas tyl­ko mknie pośród po­lan zielo­nych
gdzie słyszę mi­liono­wy głos
bądź tu i te­raz żyj...
w obłokach marzeń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 23:59

głęboka cisza

z myślą ze ty i ja 
pośród błękit­nych fal
płyniemy de­likat­nie i na­miętnie
kołysząc nasze ciała
z dziką falą do­tyka­my brze­gu dna
by znów od­bić się
i gnać co sił jak dwa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 maja 2017, 23:45

Twoja Miłość

nic po to­bie
amorze ze strzałą
miłości i tak
wciąż mało

nic po to­bie
af­ro­dyto
z zacza­rowa­nym jabłkiem

nic po to­bie
skow­ronku
za­powiadający wiosnę
i prze­biśniegu
i żółty mo­tylu - za­ginąłeś

dziś deszcz niepo­goda

lecz jest światłość

to Two­ja nies­kończo­na miłość

ta­ka pros­ta która trzy­ma mnie przy życiu 

wiersz • 18 maja 2017, 01:04

maski

cze­kam na miłość
nie by­le jaką - cza­row­nicę

otu­lam się czer­wo­nym szalem
cała na­ga - pus­ta w środku

myśla­mi błądzę
po gąszczu wspomnień
ciężko za­pom­nieć ...

rozpływam się
w ni­cości tonę
w lus­trze - pus­te odbicie

ja­ka jest mo­ja praw­dzi­wa twarz ?
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam

na­ga - ot­wieram duszę, ciało
które noszę co dnia
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 09:14

wszystko

wszys­tko zro­biłam
aby za­pom­nieć
uciekłam od wspom­nień
spa­liłam sta­re fo­tog­ra­fie
zniszczyłam sta­re pa­miętni­ki
i to - wszys­tko - co przy­pomi­nało mi 
POLSKĘ
nie pa­miętałam o jed­nej rzeczy
SERCU
żyje za oceanem
za ty­siąca­mi mil
bi­je
cze­ka cier­pli­wie na powrót ciała
aż na reszcie us­chnie
jak liść je­sien­ny
obi­ty wiat­rem i deszczem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 12:09

nigdy ...

nig­dy nie mów że 
nie kochasz
swe­go oj­czys­te­go kraju
nig­dy nie mów że 
nie tęsknisz
nie szlochasz
nie pa­miętasz
lasów
buj­nych łąk
ru­sałek zródlanych
do­mu na wzgórzu
sa­du z jabłoniami
pa­sieki pszczół
białych gołębi ta­ty
kon­fi­tur mamy
wy­borów dziar­skich bab­ci
dziad­ka rol­ni­ka wiernego
mle­ka ciepłego
dy­mu z ziemia­cza­nego ścier­niska
za­pachu wędzo­nej kiełbasy
i ty­lu in­nych rzeczy które na siłę
chcesz wy­mazać z pa­mięci
by nie tęsknić 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 01:32

rozmowa

mówisz dro­gi przy­jacielu
odep­chnąłem swój okręt
za­pom­niałem wyrzu­cić wiosło
okręt za­tonie
wśród na­wałni­cy
ro­zer­wią go na strzępy pi­raci

a wiosło bra­cie ?
wy­pali ci w duszy znamię
sta­niesz się jak ob­rze­zany
czas za­goi ranę
bliz­na po­zos­ta­nie na zaw­sze

Ps os­trze­gam spal wiosło
po­piół utop w oceanie


Wier­sz na­pisa­ny w 2002 roku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2017, 03:13
jesienna mgła

Zeszyty
  • Magia słów – Poez­ja, która prze­nosi w ma­giczny świat za­pom­nienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jesienna mgła

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 15:41jesienna mgła do­dał no­wy tek­st słabość

przedwczoraj, 00:03jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st widmo przeszłości

12 grudnia 2017, 14:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st widmo przeszłości

11 grudnia 2017, 21:16jesienna mgła do­dał no­wy tek­st widmo przeszłości

24 września 2017, 23:00jesienna mgła do­dał no­wy tek­st ***

22 sierpnia 2017, 06:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st myśli ...  

10 sierpnia 2017, 11:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st wszystko

10 sierpnia 2017, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st rozmowa

29 maja 2017, 20:54JaiTy sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

29 maja 2017, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa